Ciprian Ciuclea: Remote Proximity

Ciprian Ciuclea

for English please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 04.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, Bucuresti
19:30 – 21:30
Ciprian Ciuclea: Remote Proximity
Instalație video / Video Installation
Intrarea liberă / Free entrance

În data de 21 februarie 2019, sonda japoneză Hayabusa 2 a atins cu succes suprafața asteroidului Ryugu, la aproximativ 290 de milioane de kilometri de Pământ. Sonda va preleva mostre de rocă pe care le va aduce pe Terra pentru analize amănunțite.

Lunga călătorie în necunoscut deschide noi perspective în explorarea spațiului. Acest orizont, reglementat juridic prin Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea și folosirea spațiului extraatmosferic, inclusiv Luna și celelalte corpuri cerești (Rezoluția Adunării Generale 2222 (XXI), anexa) – adoptată în 19 decembrie 1966, supusă semnării în 27 ianuarie 1967, intrată în vigoare în 10 octombrie 1967, vorbește despre nevoia omului de a-și extinde spațiul vital dincolo de granițele planetei noastre.

Exceptând Luna, atingerea altor lumi în mod direct de către om este un vis îndepărtat. Tehnologia ne ajută să fim acolo într-o modalitate indirectă. Suntem doar proprietarii semnalelor radio trimise de sonde spre casă. Lumile îndepărtate rămân abstracțiuni fascinante.

Și totuși este posibil ca următoarea stație, după Lună, să fie Marte. Atunci idealismul Articolului 1 al tratatului s-ar putea rescrie.

Vom mai avea certitudinea explorării și folosirii spațiului extratmosferic în interesul general al omenirii? Va fi (din nou) curiozitatea științifică lăsată în umbra interesului politic?

Ciprian Ciuclea (n. 1976 în Timișoara) este artist vizual interesat de proiectele interdisciplinare care se axează mai ales pe trăsăturile conceptuale ale receptării. Temele explorate sunt apropiate de aspectele sociale ale comunicării, interpretarea mesajelor, astrofizică și fizică teoretică, contemplare și supraveghere, plasate în relație cu aspectele științifice ale existenței umane. Este președintele Experimental Project și membru fondator al Societății Române de Oftalmogenetică. Dintre proiectele recente amintim: Singularitate aproximativă, Borderline Art Space, Iasi, 2019, Retro Walk Decades to the Sun prezentat la începutul lunii octombrie 2018 la Muzeul Național de Artă Contemporană București (proiect colaborativ, performativ si interdisciplinar) sau Structuri comparative prezentat în cadrul 14th Athens Digital Arts Festival 2018. Ciprian Ciuclea este doctorand al Universității Naționale de Arte București cu o temă privind interpretarea realității mediate de tehnologie.

Credit foto: Ciprian Ciuclea

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București – , Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul De Arta Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

//

EN

Ciprian Ciuclea: Remote Proximity
Video Installation

On February 21st, 2019, the Hayabusa 2 Japanese probe successfully reached the surface of the asteroid Ryugu, approximately 290 million kilometers from Earth. The probe will bring samples of rock to Terra for detailed analysis.

A long journey into the unknown opens new perspectives in space exploration. This horizon, legally regulated by the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (General Assembly resolution 2222 (XXI), annex) – adopted on 19 December 1966, opened for signature on 27 January 1967, entered into force on 10 October 1967 extends the vital space beyond the borders of our planet.

Except for the Moon, reaching other worlds directly by humans is a distant dream. Technology helps us to be there in an indirect way. We are just the owners of the radio signals sent home by the probes. The distant worlds remain fascinating abstractions.

And yet it is possible that the next station, after the Moon, to be Mars. Then the idealism of Article 1 of the treaty could be rewritten.

Will we still have the certainty of exploring and using extra-atmospheric space in the general interest of mankind? Will (again) be the scientific curiosity left in the shadow of political interest?

Ciprian Ciuclea (b. 1976 in Timisoara) is a visual artist interested in interdisciplinary projects that focus mainly on the conceptual features of reception. The themes he explores are closely related to the social aspects of communication, interpretation of messages, astrophysics and theoretical physics, contemplation and supervision, placed in relation to the scientific aspects of human existence. He is the Chairman of the Experimental Project and a founding member of the Romanian Society of Ophthalmogenetics. The latest projects: Approximative Singularity at Borderline Art Space, Iasi, 2019, Retro Walk Decades to the Sun presented at the beginning of October 2018 at the National Museum of Contemporary Art Bucharest (collaborative, performative and interdisciplinary project), Comparative Structures presented at the 14th Athens Digital Arts Festival 2018. Ciprian Ciuclea is a PhD student of the National University of Arts, Bucharest, with a thesis on the interpretation of technologically mediated reality.

Photo credit: Ciprian Ciuclea

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation