DD Dorvillier: No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill”

// for English, please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 27.09.2019 // WASP Working Art Space and Production // 19:30 – 20:30
DD Dorvillier: No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” (2005)*
Performance / Dans contemporan
Bilete: https://eventbook.ro/index.php/music/bilete-explore-dance-festival-14-no-change
https://www.mystage.ro/spectacole/no-change-or-freedom-is-a-psycho-kinetic-skill-2005-1979/

Concept: DD Dorvillier
Performeri: DD Dorvillier, Elizabeth Ward, Nicolas Barrot
Design lumini: Thomas Dunn
Design sunet: Seth Cluett
Costume: Kelly Horrigan, Jessica Beebe, DD Dorvillier
Director tehnic: Nicolas Barrot
Producție: Laura Aknin – human future dance corps
Fragmente din No Change or ”freedom is a psycho-kinetic skill” au fost dezvoltate inițial cu ajutorul compozitorului David Kean. Mulțumiri speciale Dariei Fain, pentru feedback-ul precis și numeroasele vizite la repetiții.

No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” presupune o orizontalitate în relațiile dintre obiect, corp și sunet, dar și în percepțiile legate de ele, iar această premisă evidențiază toate acțiunile sale. DD Dorvillier își folosește corpul ca pe un obiect, o imagine sau portret al autorității. Folosește sunetul ca protagonist, un obiect în sine, ori pentru a capta mișcarea lucrurilor, a posturilor și gesturilor. Experimentăm noțiunea de inconsistență într-un teren haotic de spații interioare, acțiuni nemediate și gândire ascuțită. Promisiunea către sine? „Nu există greșeli.”

Comisionat de Danspace Project în 2005, ca parte a seriei Out-of-Space, performance-ul No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” (2005) reprezintă un moment crucial în traiectoria artistică a lui Dorvillier și marchează o schimbare estetică și conceptuală importantă în abordarea sa creativă. O referință pentru lucrările ulterioare, piesa a fost re-comisionată în 2010 de Danspace Project, ca parte a platformei “certain difficulties, certain joy”, curatoriată de Trajal Harrel.

Prin practica sa artistică, DD Dorvillier a pus întotdeauna la încercare definițiile prestabilite, inclusiv pe cele personale, cu privire la dans și coregrafie. Prin dezvoltarea unor lucrări prin intermediul abordărilor filozofice, conceptuale și fizice, ea cercetează relațiile complexe dintre gest, statutul de spectator, corp, limbaj și percepție, într-o manieră ludică, dar și de natură imediată. Abordarea sunetului, luminii și obiectelor ca materiale cvasi-lingvistice reprezintă baza procesului ei. În ultimii ani, a acordat o atenție specială modului în care spațiul influențează lucrările sale artistice.

Înainte de a se muta în Franța, în 2010, a locuit și lucrat în New York timp de 20 de ani. În 1991, ea și coregrafa Jennifer Monson au creat Matzoh Factory în Williamsburg, Brooklyn. Pentru mai mult de un deceniu, studioul a reprezentat un refugiu de bază pentru experimentare, unde artiștii se adunau pentru spectacole, repetiții și lecturi.

Lucrările sale au fost prezentate și produse în New York și Europa, la scară largă. A primit numeroase premii, iar în 2008 a fost mentor artistic (alături de Trajal Harrell) în cadrul programului DanceWeb, la ImPulsTanz. A lucrat ca artist-cercetător asociat în cadrul programului exerce la ICI – CCN în Montpellier, în perioada 2017 – 2019, fiind în prezent artist asociat la Centre de développement chorégraphique national (CDCN) – “Le Dancing”, în Dijon, Franța. În 2019, ea și compozitorul Sébastien Roux vor inaugura La Corvette, un nou spațiu pentru cercetare și experimentare în dans și muzică, în rurala Burgundie, Franța. humanfuturedancecorps.org

* Recomandat 18+

Credit foto: Karolina Miernik

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Institutul Maghiar din București, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al Romaniei – Muzeul Național De Geologie, Muzeul De Arta Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

//
▪️ 27.09.2019 // WASP Working Art Space and Production // 19:30 – 20:30
DD Dorvillier: No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” (2005)*
Performance / Contemporary dance
Tickets: https://eventbook.ro/index.php/music/bilete-explore-dance-festival-14-no-change
https://www.mystage.ro/spectacole/no-change-or-freedom-is-a-psycho-kinetic-skill-2005-1979/

Concept: DD Dorvillier
Performers: DD Dorvillier, Elizabeth Ward, Nicolas Barrot
Light Design: Thomas Dunn
Sound Design: Seth Cluett
Costumes: Kelly Horrigan, Jesica Beebe, DD Dorvillier
Technical Director: Nicolas Barrot
Production: Laura Aknin – human future dance corps
Parts of No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” were developed initially with the composer David Kean. Special thanks for Daria Fain for her sharp feedback and numerous visits to rehearsals.

No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” presupposes horizontality in the relationships between, and perceptions of, object, body, and sound, and this premise underscores all its actions. Dorvillier plays her body like an object, an image, or a portrait of agency. She uses sound as a protagonist, an object in itself, or to frame the movement of things, of postures and gestures. We experience groundlessness within a chaotic terrain of in-between spaces, unmediated actions, and sharp thinking. It’s promise to itself? “There are no mistakes”.

Commissioned by Danspace Project (New York City) in 2005, as part of its Out-of-Space series No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” marks a pivotal moment in Dorvillier’s artistic trajectory, an important conceptual and aesthetic shift in her artistic approach. The piece was re-commissioned in 2010 by Danspace Project as part of its 2010 Platform, “certain difficulties, certain joy” curated by Trajal Harrel.

Through her artistic practice, Dorvillier has always challenged pre-established definitions, including her own, of dance and choreography. By building works through physical, conceptual, and philosophical approaches she researches the complex relationships between gesture, spectatorship, embodiment, language, and perception, in a playful yet urgent manner. An approach to sound, light, and objects as quasi-linguistic materials is at the heart of her process. In recent years she has developed a special attention to how place and site inform her artistic work.

Before moving to France in 2010, she lived and worked in New York City for 20 years. In 1991 she and dancer/choreographer Jennifer Monson created the Matzoh Factory in Williamsburg, Brooklyn. For over a decade the studio was a grassroots haven for wild experimentation where artists congregated for shows, rehearsals and readings.

Her works have been extensively presented and produced in Europe and New York and she has received numerous awards. In 2008 she was artistic mentor (alongside Trajal Harrell) of the DanceWeb program at ImPulsTanz. She worked as Associated artist-researcher with the exerce MA program at ICI – CCN in Montpellier 2017-19 and is now the Associated Artist at the Centre de développement chorégraphique national (CDCN) “Le Dancing” in Dijon, France. In 2019 she and composer Sébastien Roux will inaugurate La Corvette, a new grassroots space for research and experimentation in dance and music, in rural Burgundy, France. humanfuturedancecorps.org

* Recommended 18+

Photo credit: Karolina Miernik

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Piatra Neamt Youth Theatre, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation