Ioana Gheorghiu | SUNET | Premiere – WASP Creation Residencies 2016

[please scroll down for English]

Data: 22 octombrie, 21:00
Durata: 30 min

Testări de reducţii din afinitate pentru sinteză: nu există nimic altceva în afară de sunet.
Prin metode de esenţializare vorbirea este redusă la intonaţie, indicând relaţia dintre conţinut, sunet şi afect. În afară de secvenţe muzicale specifice recunoscute ca având o funcţie explicită – marşul militar – muzica nu e încărcată semantic. Se destabilizează perspectiva neîncărcării semantice a muzicii, iar relaţia dintre ritm şi asimilarea cunoştinţelor creează premisele unui scenariu în care devine plauzibil că sunetul performează vorbirea şi intonaţia are înţeles de sine stătător.

Proiectul este continuarea seriei Sofisme sintetice iniţiată în cadrul Black Hyperbox şi a fost dezvoltat cu sprijinul 4Culture şi Life Long Burning.

Performance realizat în cadrul programului ”Rezidențe de creație WASP 2016”
“Rezidențe de Creație WASP 2016” este un proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii, prin Programul ACCES și AFCN –Administrația Fondului Cultural National.
Producător: WASP Studios
Co-producție: Asociația 4Culture
Partener: Workspace Brussels

+

Ioana Gheorghiu foloseşte logica artelor vizuale şi a repetiţiilor muzicale pentru a examina modurile dansului şi ale performance-ului în black box. Venind dinspre o abordare a performativităţii specifică contextului cubului alb, a început să lucreze recent în preajma temporalităţii din cutia neagră. Proiectele actuale urmăresc afectul înscris în muzicalitatea vorbirii, metode de reducţie (exerciţii de sunet sau mişcare pentru a obţine maximum de sinteză), supradoze de raţionalizare. A participat în expoziţii şi a prezentat în performance-uri individuale şi de grup la Rosas Studios Bruxelles, Centrul Naţional al Dansului București, WASP București, Lateral Art Space și Spațiul Pilot (Fabrica de Pensule Cluj), Centrul Cultural al Chorbadjisko, Laboratorul de Imunologie București, Atelier 35 București, Spaţiul Platforma București, Teatrul Alfred ve dvoře Praga, CIAC Pont-Aven.

chlorine

[EN]

SOUND

Testing reductions with an affinity for maximum synthesis: there is nothing else but sound.
Following essentialization methods, speech is reduced to intonation, revealing the relation between content, sound and affect within speech. What is challenged is the notion that music is not semantically charged (apart from particular musical sequences that are acknowledged to have explicit function, like the military march). The relation between rhythm and knowledge assimilation as conveyed by studies on musicality of speech sets the premises of an environment where sound is performing speech and intonation has autonomous meaning.

This project is the continuation of the series Synthetic Sophisms initiated within the context of Black Hyperbox and it was further developed with the support of 4Culture and Life Long Burning.

Performance within the “WASP Working Art Space and Production 2016 Creation Residencies Project”.
“WASP 2016 Creation residencies” is a cultural project co-funded by the Ministry of Culture, through ACCES Programme and AFCN – The National Administration of Cultural Fund.
Producer: WASP Studios
Co-production: Asociația 4Culture
Partner: Workspace Brussels

+

Ioana Gheorghiu is employing the tropes of visual arts and music rehearsals to read into the time based modalities of dance and black box performance. Sliding from the approach of performativity pertaining to the white cube, she is working lately within the black box temporality. Current projects look at affect as embedded in the musicality of speech, reduction methods (sound or movement exercises to obtain maximum of synthesis), reasoning overdoses. She participated in exhibitions and presented individual and group performances at Rosas Studios Brussels, National Center of Dance Bucharest, WASP, Lateral Art Space and Pilot Space (The Paintbrush Factory Cluj), The Cultural Center of Chorbadjisko, The Immunology Laboratory Bucharest, Atelier 35 Bucharest, Platforma Space Bucharest, Alfred ve dvoře Theatre Prague, CIAC Pont-Aven.

Author Description

admin

No comments yet.

Join the Conversation