Iosif Király: Heroes Were People Just Like Us & Visible X invisible

Kiraly//for English please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 05.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, Bucharest
19:30 – 21:00
Iosif Kiraly: Heroes Were People Just Like Us
Visible X invisible
Foto & video – tur ghidat al expozițiilor / Photo & video – exhibitions guided tour
Intrarea liberă / Free entrance

EROII AU FOST ȘI EI OAMENI CA NOI. De la selfie la monument.

Expoziția investighează, prin reconstrucții și asocieri fotografice, diferite ipostaze în care cetățeni ai epocii digitale se raportează la istorie și la personalitățile care au marcat-o.

VISIBLE X INVISIBLE

Expoziția prezintă rezultatele atelierului de creație realizat cu studenți de la:

UNArte – National University of Arts (departamentul Fotografie și Imagine Dinamică), coordonați de Iosif Király:
Vlad Dinu, Dragoş Dogioiu, Alice Feraru, Dana Iordan, Diana Păun, Dragoş-Mădălin Popa, Corina Rafael, Iva Ruse

și Facultatea de Litere, Universitatea din București, coordonați de Simona Popescu:
Alex Brâncoveanu, Bianca Chircu, Vasile Gribincea, Marieva Ionescu, Ștefania Păruș, Ana Soviany, Andreea Stahie

Proiect dezvoltat de WASP Studios, în parteneriat cu Universitatea București și Universitatea Națională de Arte București

***
Din ce în ce mai prezentă în realitate, nonlinearitatea face parte din cotidian, din viața noastră. Zilnic primim informație prin tot mai multe canale, iar datele sunt recompuse și actualizate în permanență în creierul nostru. La fel și comunicarea între noi se produce din ce în ce mai mediat și multistratificat.

Artiștii, în special cei care activează în zona de experiment a literaturii, filmului, muzicii și artelor vizuale sunt interesați de acest fenomen ce tinde să devină un nou limbaj, pe care încearcă să îl folosească în creațiile lor.

Expoziția Visible X invisible prezintă proiectele rezultate în urma întâlnirilor-atelier organizate între coordonatorii sesiunilor de lucru, artistul Iosif Király și scriitoarea Simona Popescu, și studenți și masteranzi ai UNARTE (Secția de fotografie și imagine dinamică) și Universității București (Facultatea de Litere). Întâlnirile au avut loc la WASP Working Art Space and Production și în spații publice din capitală, cu scopul de a-i sprijini pe tineri în dezvoltarea propriilor creații bazate pe experimentarea unor noi abordări și metode de cercetare artistică. Proiectele sunt menite să contribuie la o deschidere a artelor vizuale spre domenii conexe, precum cel literar.

Iosif Kiraly este artist, arhitect și educator ce trăiește în București. A participat în numeroase expoziții și evenimente artistice naționale și internaționale, atât individual, cât și în diverse proiecte colaborative, dintre care cel mai cunoscut este grupul subREAL.

A beneficiat de burse și rezidențe artistice, a participat și coordonat programe culturale și documentare. Lucrările sale se află în numeroase colecţii de artă atât publice, cât şi private.

Este unul dintre membrii fondatori (în 1995) ai Departamentului de Fotografie și Imagine Dinamică, din cadrul Universității Naționale de Arte București, unde în prezent este profesor. De asemenea, din 2013, ţine un curs la masterul de studii vizuale din cadrul SNSPA.

Credit foto: Iosif Kiraly

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Studios

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul De Arta Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

//

HEROES WERE PEOPLE JUST LIKE US. From selfie to monument

The exhibition investigates, through reconstructions and photographic associations, various situations in which citizens of the digital age relate to history and the personalities that have marked it.

VISIBLE X INVISIBLE

The exhibition presents the results of the creative workshop realized together with students from:

UNArte – National University of Arts, coordinated by Iosif Király:
Vlad Dinu, Dragoş Dogioiu, Alice Feraru, Dana Iordan, Diana Păun, Dragoş-Mădălin Popa, Corina Rafael, Iva Ruse

and Faculty of Letters – University of Bucharest, coordinated by Simona Popescu:
Alex Brâncoveanu, Bianca Chircu, Vasile Gribincea, Marieva Ionescu, Ștefania Păruș, Ana Soviany, Andreea Stahie

A project developed in partnership with the University of Bucharest and the National University of Arts Bucharest

***
Becoming more and more present in our reality, nonlinearity is part of our lives. Every day we receive information through several channels and the data is recomposed and constantly updated in our brains. Similarly, communication between us is increasingly mediated and multilayered.

Artists, especially those who work in the experiment area of literature, film, music and visual arts are interested in this specific phenomenon that tends to become a new language, by also trying to use it in their creations.

The Visible X invisible exhibition presents the projects created within the meetings organized between the workshops’ coordinators, artist Iosif Király and writer Simona Popescu, and the students of National University of Arts Bucharest (the Photography and Dynamic Image Department) and the University of Bucharest (Faculty of Letters). The meetings took place at WASP Working Art Space and Production and in public spaces in the Romanian capital, in order to support the young people in the development of their own creations based on experimenting with new approaches and methods of artistic research. The projects are meant to contribute to an opening of visual arts towards related fields, such as the literary one.

The Visible X invisible project aims to contribute to the support of dialogue and practices in contemporary art through a series of activities aimed at developing new projects in the field of visual arts.

Iosif Kiraly is an artist, architect and educator who lives in Bucharest. He has participated in numerous national and international art exhibitions and events, both individually and in various collaborative projects, the most well-known project being the subREAL group.

He benefited from scholarships and artistic residencies, he has also participated and coordinated cultural and documentary programs. His works are in numerous art collections, both public and private.

He is one of the founding members (in 1995) of the Photography and Dynamic Department of the National University of Arts, Bucharest, where he is currently a professor. Starting 2013, he holds a course within the visual studies master of arts at SNSPA.

Photo credit: Iosif Kiraly

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation