Mårten Spångberg: Anthropology

Mårten Spångberg Anthropology

// for English press down

eXplore festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival începe la București în data de 13 septembrie 2019, cu premiera Anthropology. Un spectacol mult așteptat, prezentat ulterior într-un turneu european, în Franța, Suedia, Norvegia și alte țări, despre relațiile dintre schimbările climatice și dans.

▪️ 13 și 14 septembrie 2019, ora 19:30 @ WASP Working Art Space and Production (Str. Ion Minulescu 67-93, corp E, etaj 2, sector 3, Bucuresti)
▪️ Bilete disponibile pe: https://eventbook.ro/other/bilete-explore-dance-festival-14-anthropology

▪️ Mårten Spångberg: Anthropology
https://vimeo.com/355047104

Cu participarea și realizat de: Sidney Barnes, Maria Baroncea, Vlad Benescu, Karolina Kraczkowska, Emmilou Rößling, Mårten Spångberg

Anthropology este a doua parte dintr-o trilogie ce abordează tema relațiilor dintre dans și ecologie. Proiectul cercetează diferite narațiuni referitoare la ecologie și legăturile ei cu corpul uman, interpretate ca un posibil intermediar între modalitățile de organizare a vieții. În ce moduri poate dansul să funcționeze ca un laborator, cu scopul de a ne ajuta să abordăm diferit lumea? Poate ce este necesar nu e reglementarea vieții asa cum o cunoaștem, ci să muncim pentru posibilitățile unor noi forme de viață. Nu schimbările climatice, ci o schimbare a climatului, prin climat înțelegând ceea ce toate ființele, creaturile, mediul animat și cel neînsuflețit, împart și la a cărui existență contribuie. Nu este un angajament față de salvarea lumii, ci mai degrabă de a renunța la dihotomii stabilite între, de exemplu, natură și cultură, muncă și timp liber, intuiție și știință, uman și non-uman, subiect și obiect. Anthropology propune forme vagi de a coexista, a coabita și a interschimba, care dizolvă informația și cunoștințele în favoarea experienței si a înțelepciunii. În locul disponibilității definițiilor, în loc de „aici – acolo”, un peisaj ce se extinde odată cu noi.

Spectacolul ia forma unui sistem autonom, a unei ființe, cu care dansatorii trebuie să genereze relații, să formeze ecologii ce alimentează sistemul și care încă își menține specificitatea. În acest sens, performance-ul se va adapta condițiilor, se va desfășura diferit cu fiecare ocazie și va continua un proces de protejare și conștientizare. Înțelegerea piesei ca un organism autonom se referă la forme ale unui transfer de cunoștințe între mai multe specii, epistemologii diferite, un fel de scurgere printre realități ce se deschid spre noi tipuri de etică, narațiuni alternative și geografii non-umane. Anthropology reprezintă al doilea capitol din The Climate, parte din Wanderers/Hope.

Produs de: WASP Studios și Asociația 4Culture
Co-finanțat de: AFCN – Administrația Fondului Cultural Național
Susținut de: Consiliul Norvegian de Artă, Consiliul Suedez de Artă, Impulstanz – Festivalul Internațional de Dans din Viena, Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, sprijinit de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

Coregraful suedez Mårten Spångberg (n. 1968) locuiește și lucrează în Bruxelles și Stockholm. Interesul său principal este dansul într-un domeniu extins, lucru pe care l-a abordat prin practica experimentală într-o varietate de formate și expresii. Este activ pe scenă ca performer și creator din 1994, iar din 1999 și-a creat propriile coregrafii, de la solo-uri la lucrări de mare amploare prezentate în turnee internaționale. În cadrul Festivalului Internațional, Spångberg a colaborat cu arhitectul Tor Lindstrand, implicându-se în coregrafia socială. Din 1996 până în 2005, a organizat și curatoriat festivaluri suedeze și internaționale, iar în 2006 a inițiat rețeaua de organizații INPEX. Spångberg are o experiență considerabilă în predarea teoriei și practicii. În perioada 2008 – 2012, a coordonat programul de masterat în coregrafie al Universității de Dans din Stockholm. În 2011, a fost publicată prima sa carte, intitulată Spangbergianism.

M. Spångberg este profesor de dramaturgie și coregrafie la Academia Națională de Arte din Oslo, departamentele de dans și teatru. Este artist asociat la Teatrul Black Box din Oslo, 2017 – 2018. Cele mai recente lucrări ale sale – La Substance, but in English, The Internet, Natten și Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre – se bucură de recunoaștere internațională.

eXplore festival #14
Producători: Asociația 4Culture și WASP Studios

Proiect cultural co-finanțat de AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Muzeul Național de Geologie – Institutul Geologic al României, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista ARTA, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

EN

eXplore festival # 14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival starts in Bucharest on September 13, 2019, with the premiere of Anthropology. A long awaited performance, that will be presented later in a European tour, in France, Sweden, Norway and other countries, focusing on the relations between climate change and dance.

▪️ September 13 & 14, 2019, 7:30 pm @ WASP Working Art Space and Production
▪️ Tickets: https://eventbook.ro/other/bilete-explore-dance-festival-14-anthropology

▪️ Mårten Spångberg: Anthropology
https://vimeo.com/355047104

With and by: Sidney Barnes, Maria Baroncea, Vlad Benescu, Karolina Kraczkowska, Emmilou Rößling, Mårten Spångberg

Anthropology is the second part of a trilogy addressing relations between dance and ecology. The project researches alternative narratives concerning ecology and its relations to the body, understood as a possible intermediary between modalities of organising life. In what ways can dance function as a laboratory for how we can approach the world differently? Perhaps what is needed is not to regulate life as we know it but to labour for the possibilities of new forms of life. Not climate change but a change of the climate, climate being what all beings, creatures, animate and inanimate, share and contribute to. It’s not a matter of commitment to save the world but instead a letting go of established dichotomies between, for example, nature and culture, work and leisure, intuition and science, human and non-human, subject and object. Anthropology proposes vague forms of being with, cohabitation and exchange that dissolve information and knowledge in favour of experience and wisdom. Instead of definition availability, instead of from here to there, a landscape that expands with us.

The performance takes the form of an autonomous system, a living being that the dancers need to generate relations to, to form ecologies that nourish the system and still maintains it specificity. In this sense the performance will adapt to conditions, unfold differently each occasion and continue a process of care and awareness. Understanding the piece as an autonomous organism refers to forms of knowledge transfer taking place across species and different, incompatible epistemologies, a kind of leakage between realities that open up to new forms of ethics, alternative narratives and non-human geographies. Anthropology is the second chapter of The Climate, part Wanderers / Hope.

Production: WASP Studios
Co-financed by: The Administration of the National Cultural Fund
Supported by: The Norwegian Art Council, The Swedish Art Council, Impulstanz – Vienna International Dance Festival, Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, supported by the Creative Europe Programme of the European Union

Mårten Spångberg (b. 1968) is a choreographer living and working in Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an expanded field, something he has approached through experimental practice in a multiplicity of formats and expressions. He has been active on stage as a performer and creator since 1994, and since 1999 has been creating his own choreographies, from solos to larger scale works, which have toured internationally. Under the label International Festival, Spångberg collaborated with architect Tor Lindstrand and engaged in social and expanded choreography. From 1996 – 2005 he organised and curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006 initiated the network organisation INPEX. He has considerable experience in teaching both theory and practice. From 2008 – 2012, he directed the MA programme in choreography at the University of Dance in Stockholm. In 2011, his first book, Spangbergianism, was published.

M. Spångberg is professor in dramaturgy and choreography at Oslo National Academy of The Arts, departments of dance and theatre. Mårten Spångberg is associated artist at Black Box teater Oslo, 2017-2018. His more recent works – La Substance, but in English, The Internet, Natten and Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre – have gained extensive international recognition.

eXplore festival #14
Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation