Mircea Hristescu, Alice Feraru, Corina Rafael

MAC

// for English, please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 12.10.2019 // WASP Working Art Space and Production // 19:30 – 21:30
Mircea Hristescu, Alice Feraru & Corina Rafael
Instalații multimedia / Multimedia installations
Intrarea liberă / Free entrance

Inside out

În seria de imagini apare un spațiu larg fotografiat în perioade temporale diferite (2017-2019), din puncte de stație opuse. Apropierea afectivă față de această serie de imagini și mistificarea experienței de a observa au încurajat limitarea polisemiei fotografiilor și cristalizarea unei narațiuni personale ce atârnă de reprezentări din câmpul memoriei colective (mitologie), narațiune ce gravitează în jurul motivului gemenilor (dublului). Inside out subliniază felul în care neliniaritatea evenimentelor potențează nevoia de a fixa semnificații în jurul imaginii, acest proces de ordonare a informației manifestându-se ca mecanism defensiv împotriva amenințării haosului cotidian. În acest caz, imaginea este fereastra ce se deschide dinspre exterior spre interior. Distanțarea afectivă față de imagini regenerează percepția, aducând o nouă înțelegere asupra fotografiei ca instrument de cercetare a resorturilor cunoașterii.

Alice Feraru (n. 1995) trăiește în București, unde activează ca artist vizual, utilizând mai multe medii de reprezentare: fotografie, video, desen, instalație multimedia. A început să lucreze predominant cu fotografia și imaginea dinamică în anul 2014, odată cu admiterea la Universitatea Națională de Arte București, departamentul Foto-Video, iar în 2019 și-a încheiat studiile masterale în cadrul aceluiași departament. În practica artistică, îmbină mitologiile personale cu interesul pentru subiecte precum timpul sau memoria, concentrându-se pe limbajul vizual ca oglindă a propriei realități afective.

//

GLITCH No. ∞
Instalație video – obiect – print digital

Titlul proiectului se referă la un obiect aflat în suspensie față de coerența realului. Conceptul de scurtcircuit devine o consecință a neidentificării cu citirea pragmatică a timpului și spațiului concret.
Un spațiu neidentificabil, la o scanare rațională, devine un spațiu de protecție (salvare) a memoriei personale, a diferitelor impulsuri senzoriale care ne guvernează existența afectivă, permițându-i o regenerare continuă.

Mircea Hristescu (n. 1995) trăiește și lucrează în București ca artist vizual. A absolvit în 2014 Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, iar în 2019 Universitatea Națională de Arte, Departamentul Fotografie și Imagine Dinamică. A participat la expoziții de grup, atât de fotografie, cât și de film experimental, printre care: în 2019 – DEZARHIVĂRI, Galeria ApArte din Iași, workshop finalizat printr-o expoziție colectivă, curator Matei Bejenaru; în 2018 – expoziție a workshop-ului de film experimental Camera Prezentă, coordonat de Lavinia German, în cadrul proiectului FILM – proiect curatorial, curator Matei Bejenaru, la WASP – Working Art Space and Production, București; Confluențe / Kereszteződések,Vernisaj: Palatul Culturii Târgu Mureș, K’arte, Casa Bernady, Finisaj: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet / Institutul Maghiar din București; Reactor Spălător #2 screening, BITE-SIZED FILM NIGHT, Cluj-Napoca; în 2017, SALT, Expoziția de Licență și Master FVPCI, București, Galeria BRD Rezidența Scena9.

//

The Dirac Equation
Instalație multimedia

„Dacă două sisteme interacționează între ele pentru o anumită perioadă de timp și apoi sunt separate, nu mai pot fi descrise ca două sisteme separate, ci cumva, ele devin un sistem unic. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă unuia dintre ele continuă să-l influențeze și pe celălalt, chiar dacă se află la distanțe depărtate sau ani-lumină.”

Pornind de la definirea ecuației lui Paul Dirac, instalația propusă abordează problematica tot mai acută a poluării cu deșeuri din plastic, fapt ce constituie un impact negativ atât asupra mediului natural, cât și asupra vieții omului.

Instalația devine o piesă de artă conceptuală cu valențe suprarealiste, ce urmărește atragerea atenției publicului asupra conștientizării problemei poluării mediului cu materie plastică, precum și asupra problematicii colectării selective și a reciclării deșeurilor din plastic.

Corina Rafael activează ca artist vizual și a absolvit studiile Facultății de Arte Plastice, Secția Foto-Video din cadrul UNArte București, 2019.
În corpusul personal de lucrări, Corina Rafael lucrează cu diverse medii, utilizând cunoștințe variate, deopotrivă empirice și științifice, din “background”-ul personal, cu scopul de a atinge rezultate finale care să contribuie la ghidarea culturală și spirituală a publicului. Teme mari la care apelează și care devin recurente în cadrul conceptelor lucrărilor sale sunt: ortodoxismul, dragostea, medicina, psihologia (psihanaliza), reciclarea, matematica, arhitectura. Subiectele pe care le abordează sunt dintre cele mai variate, cu puternică motivație personală, experiențială, filosofică și intrinsecă: cercul, timpul, viața și moartea, crengile-trunchiul-rădăcinile, problematica „perfecțiunii”, problematica “sinuciderii’, mântuirea și monahismul, plasticul, cimitirul, crucea, linia/dunga verticală, trandafirul, lemnul, metalul, cărămida, surse de lumină, ața-sfoara, etc. Genurile de redare a imaginilor finale, în special în pictură, scurtmetraj experimental și fotografie, sunt: abstract, expresionist- abstract, minimalist puternic conceptual. În prezent lucrează cu pictura, fotografia, filmul, poezia și instalația. Caracterizată în mod deosebit de o estetică pictorială și lirică, arta pe care o creează are setat scopul de a constitui un bandaj și de a trezi și ghida privitorul către profunzime culturală, adevăr și spiritualitate.

//

Proiecte dezvoltate în cadrul programului de rezidențe Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, ce susține dezvoltarea scenei de dans contemporan și a performance-ului în Europa, precum și dezvoltarea publicului. Programul multianual este coordonat și implementat de o rețea formată din 11 parteneri europeni, asociații, companii și case de producție: 4Culture (RO), danceWEB (AT), ICI-Center Chorégraphique National De Montpellier (FR), Brain Store Project (BG), NDA Slovenia (SI), Stuk (BE), Tala Dance Center (HR), Uferstudios (DE), Veem House for Performance (NL), Workshop Foundation (HU) și MDT Stockholm (SE).

Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe este un proiect multianual co-finantat de Uniunea Europeană – Programul Europa Creativă.

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Studios

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

EN

▪️ 12.10.2019 // WASP Working Art Space and Production
Mircea Hristescu, Alice Feraru & Corina Rafael
Multimedia installations

Inside out

The series of images represent a large space photographed in different time periods (2017-2019) from opposite viewpoints. The affective approach to a series of images and the mystification of the observing experience encouraged a limitation in the polysemy of the photographs and also the crystallization of a personal narrative that hangs on representations from the field of collective memory (mythology), a narrative that revolves around the motif of twins (double). Inside out emphasizes how nonlinearity of events enhances the need to fix meanings around the image, this process of ordering information manifesting as a defensive mechanism against the threat of everyday chaos. In this case, the image is the window that opens from the outside to the inside. The affective distancing from the images regenerates the perception, bringing a new understanding on photography as a research tool of the knowledge systems.

Alice Feraru (b. 1995) lives in Bucharest where she works as a visual artist using several media: photography, video, drawing, multimedia installation. She started to work predominantly with photography and dynamic image in 2014, once with the admission at the National University of Arts from Bucharest in Photo-Video department, and in 2019 she graduated a master’s programme within the same department. In her artistic practice she combines personal mythologies with interest in topics such as time or memory, focusing on visual language as a mirror of her own affective reality.

//

GLITCH No. ∞
Video – object – digital print installation

The title itself refers to an object that is suspended from the coherence of reality. The concept of short circuit becomes a consequence of the failure to identify with the empirical reading of concrete time and space.

An unidentifiable space, at a reasonable scan, becomes a space ready to protect (rescue) personal memory, different sensory impulses that govern our affective existence, allowing it to constantly regenerate.

Mircea Hristescu (n. 1995) lives and works in Bucharest as a visual artist. In 2014, he graduated from Nicolae Tonitza Arts High School, and in 2019 from the National University of Arts, the Department of Photography and Dynamic Image. He has taken part in numerous group exhibitions of photography, as well as experimental film, such as: 2019 – DEZARHIVARI, ApArte Gallery in Iasi, a workshop that ended with a collective exhibition, curator Matei Bejenaru; 2018 – The exhibition of the workshop of experimental film Camera Prezenta, coordinated by Lavinia German, as part of the FILM project, curator Matei Bejenaru, at WASP – Working Art Space and Production, Bucharest; Confluențe / Kereszteződések, exhibition: Targu Mures Palace of Culture, K’arte, Casa Bernady, Finish, Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet / The Hungarian Institute of Bucharest; Reactor Spălător #2 screening, BITE-SIZED FILM NIGHT, Cluj-Napoca; 2017 – SALT, Bachelor and Master exhibition, FVPCI, Bucharest, BRD Gallery, Scena9.

//

The Dirac Equation
Multimedia installation

“If two systems interact with each other for a certain period of time and then are separated, can no longer be described as two separate systems, but somehow, they become a single system. In other words, what happens to one of them continues to influence each other, even if distant miles or light years”.

Starting from Paul Dirac’s equation, the proposed installation addresses the increasingly acute problem of plastic waste pollution, which is a negative impact on both the natural environment and the human life.

The installation becomes a piece of conceptual art with surrealistic valences, which aims to draw the public’s attention to the awareness of the problem of environmental pollution with plastic materials, as well as on the problem of selective collection and recycling of plastic waste.

In her personal body of works, Corina Rafael experiments with different media, using varied knowledge, both empirical and scientific, from the personal “background”, in order to reach final results that contribute to the cultural and spiritual guidance of the public. Major themes that she resorts to and which become recurrent in the concepts of her work works are: orthodoxy, medicine, mathematics, love, psychology (psychoanalysis), tailoring, recycling, architecture. The topics she approaches are of the most varied, with strong personal, experiential, philosophical and intrinsic motivation: the circle, the time, the life and the death, the branches-the-trunk-roots, the problem of “perfection”, the problem of “suicide”, salvation and monasticism, the plastic, the cemetery, the cross, the vertical stripe line, the rose, the wood, the metal, the brick, the light sources, the string, etc. The types of rendering of the final images, especially in painting, experimental short film and photography, are: abstract, abstract- expressionist, strongly conceptual minimalist. Currently she works with painting, photography, film, poetry and installation. Particularly characterized by a pictorial and lyrical aesthetic, her art has the purpose of being a bandage and to awaken and guide the viewer towards cultural depth, truth and spirituality.

Projecs developed within Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe residency program, which sustains the contemporary dance and performance scene in Europe. The multiannual programme is coordinated and implemented by a network of 11 European organizations, associations, companies and production houses: 4Culture (RO), danceWEB (AT), ICI-Center Chorégraphique National De Montpellier (FR), Brain Store Project (BG), NDA Slovenia (SI), Stuk (BE), Tala Dance Center (HR), Uferstudios (DE), Veem House for Performance (NL), Workshop Foundation (HU) and MDT Stockholm (SE).

Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance is a multi-annual project co-financed by The European Union – Creative Europe Programme.

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation